Nasze wartości


Produkcja i wykorzystanie  paliwa RDF, to nie tylko wyraz troski o środowisko, lecz także możliwe korzyści ekonomiczne.
 

Do degradacji środowiska naturalnego w największym stopniu przyczynia się człowiek. Nie ulega wątpliwości, że z roku na rok ilość odpadów kierowanych na składowiska znacząco wzrasta. Dlatego tak ważne jest prowadzenie działalności gospodarczej w harmonii z przyrodą, czyli rozwój zrównoważony. Wyrazem takich działań z pewnością są przedsięwzięcia  umożliwiające odzysk energii zawartej w odpadzie.
 
Paliwo alternatywne
pochodzące z wysokoenergetycznych frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych (innych niż niebezpieczne), stanowi mniejsze zagrożenie dla środowiska niż korzystanie z konwencjonalnych źródeł energii. Główną zaletą paliwa RDF jest to, że posiada ono porównywalną kaloryczność do paliw kopalnianych, co uzasadnia jego stosowanie ze względów ekonomicznych i ekologicznych. Ponadto ma ono wysokie ciepło spalania i dzięki temu może być wykorzystywane w odpowiednich instalacjach jako zamiennik dla typowych surowców cieplnych, takich jak węgiel kamienny, drewno, ropa naftowa, gaz ziemny.
 
Spółka EkoPaliwa od początku swojego istnienia idealnie realizuje zasady gospodarki obiegu zamkniętego. Wg założeń zrównoważonego rozwoju spaleniu mogą być podane zarówno odpady nieprzetworzone, jak i przetworzone w paliwo alternatywne. Najwięcej korzyści ekologicznych, przynosi jednak współspalanie odpadów przetworzonych w paliwo alternatywne, szczególnie przy wykorzystaniu istniejących już systemów produkcyjnych (np. piece cementowe). Taki rodzaj działalności prowadzi Zakład Produkcji Paliwa Alternatywnego w Chełmie.

Wdrażanie efektywnego systemu segregacji odpadów w ostatnich latach przyczyniło się do zwiększenie poziomu odzysku odpadów- tym samym na rynek trafia coraz więcej odpadów wysokokalorycznych. Selektywny odpad wykorzystują z powodzeniem zakłady takie jak EkoPaliwa, przyczyniając się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska.


Przekazanie wyprodukowanego paliwa RDF bezpośrednio do Cementowni Chełm przynosi szereg korzyści dla środowiska naturalnego. Przede wszystkim gwarantuje bezpieczne i bezodpadowe wykorzystanie go, przy obniżeniu kosztów eksploatacyjnych. Po drugie przez ograniczenie udziału węgla w procesie spalania pozwala zmniejszyć emisje CO2 do atmosfery. Wykorzystując  paliwo alternatywne pochodzące z przetworzonych odpadów, przyczyniamy się do ekonomizacji zasobów surowców naturalnych i przeciwdziałamy degradacji środowiska naturalnego.